156. GORGONZOLA-SCHNITZEL

Champignons, Gorgonzola, Sahnesauce